Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm

 Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đường
I.  Loại chất thải và lượng nước thải.
 
Nước thải từ các nhà máy mía thường được phân loại thành các loại sau đây:

Nước thải loại 1: Là loại nước thải từ các cột tạo ra chân không ngưng tụ của thiết bị (bốc hơi, nấu đường ...). Đây là loại nước thải bị ô nhiễm rất nhẹ, thường có BOD5 giá trị thấp (20-25mg / l), SS = 30-50 mg / l, COD = 50-60 mg / l ...) loại lưu lượng nước thải thường từ 0,97 đến 1,2 m3  mỗi tấn mía.
Nước thải loại 2 Là loại nước thải từ  nhà máy và làm mát  thiết bị trong dây chuyền sản xuất của nhà máy. Theo các nguồn ô nhiễm, bao gồm cả nước thải loại 2, dầu làm mát bằng nước (dầu ô nhiễm), dòng nước làm mát (dòng ô nhiễm), và nước  làm mát máy móc có giá trị BOD5thường trong khoảng từ 200-400mg / l. Dòng chảy của chất thải này thường ít hơn 0.25m3  mỗi tấn mía.
Nước thải loại 3Bao gồm tất cả các nước thải còn lại là nước thải vệ sinh trong khu vực của nhà máy: nước từ nồi hơi thổi xuống, nước thải phòng TN, đường ống nước bị rò rỉ, chất thải vải lọc nước, thiết bị vệ sinh ... WW 3 loại ô nhiễm là rất cao, BOD5 = 1200-1700mg / l, thường COD 2200mg / l, độ pH <5,0, SS = 780-900, ngoài dầu, mùi vị, màu sắc.

II. Lựa chọn công nghệ xử lý:

 

  Công nghệ xử lý nước thải được sử dụng trên nguyên tắc các loại dần các chất ô nhiễm bằng phương pháp thích hợp: 

      Lắng cơ học (lắng - tách bùn), hóa chất

      Keo tụ - lắng chất thải sinh học tiêu chuẩn TCVN 5945 - 2005 (cột B)
       Mô tả công nghệ:

          1. Lọc cát – tách dầu: tách dầu và cát lắng đọng trong nước thải.

2. Bể điều hòa: Điều chỉnh lưu lượng và thành phần nước thải.

3. Bể trộn keo tụ phản ứng: Điều chỉnh độ pH của bông và keo để tạo ra bông.

4. Lọc cấp 1: tách cac chất lơ lửng trong nước thải.

5. Xử lý Aeroten: Phân hủy các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải bằng vi sinh vật.

6. Lọc cấp 2: Tách bùn hoạt tính.

7: Bể chứa bùn: Chứa bùn và ổn định.

8. Bể sinh học: Tiếp tục phân hủy các chất hữu cơ còn lại. Nước thải loại 1 ( ít ô nhiễm ) sau khi lắng thông qua tách cát, dầu và nước thải loại 2, 3( bị ô nhiễm nghiêm trọng ) qua lọc cấp 2 thông qua các bể lắng là đến bể sinh học. Dưới tác động của vi sinh vật, chất hữu cơ trong nước thải bị phân hủy. Nước thải sau khi xử lý có thể đạt tieu chuẩn loại B theo QCV 40 – 2011/BTNMT.  Các Tin khác