Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Nước sạch dùng trong dược phẩm

 Nước sạch dùng trong dược phẩm

 

Yêu cầu chất lượng nước sạch dùng trong dược phẩm

Nước dùng trong dược phẩm có chất lượng tương đương với nước cất một lần hoặc hai lần.

Sơ đồ hệ thống thiết bị 
 
 

Nguồn nước chưa xử lý

  • Lọc đa lớp
  • Lọc than hoạt tính
  • Lọc trao đổi Cation
  • Lọc trao đổi Anion
  • Lọc tinh bằng màng UF
  • Tiệt trùng bằng UV

 

Nước đã xử lý tương đương nước cất 1 lần

  • Lọc thẩm thấu ngược
  • Tiệt trùng bằng UV


  Các Tin khác