Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Hệ thống R.O (hãng RWT)

 
 Hệ thống RO kết hợp với các gia đoạn tiền xử lý tạo nên một qui trình sản xuất nước tinh khiết hoàn chỉnh.

Nước qua gia đoạn tiền xử lý(Lọc cát +Lọc carbon hoạt độn+ Hệ thống làm mềm) rồi kết hợpvới hệ thống chính RO.

      

           
 


  Các Tin khác