Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Hệ thống Ozone thủy hợp (Ozone tinh sạch) xử lý vi sinh

     1-    Yêu cầu về nguồn nước

 -  Nguồn nước xử lý là nguồn nước máy do Thành Phố Hà Nội cấp.

  2-    Nhiệm vụ: khử ecoli và colyfom

 -  Năng suất xử lý > 3m3 /h. 

 -  Dùng Ozone sạch, tạo từ Oxy sạch. (Máy Ozone không sinh kèm tạp dị khí để tránh hình thành dị chất, dị mùi … ảnh hưởng nước thành phẩm…).

       -  Nồng độ Ozone trong nước thỏa mãn yêu cầu xử lý.

       -  Thực hiện điều chỉnh thay đổi chế độ làm việc bằng tay. 

   Hình 1: Hệ thống máy Ozone thủy hợp      Hình 2: Máy tạo Oxi tinh sạch


  Các Tin khác